چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش > کارکنان امور پژوهش 
 
 

 

مدیر پژوهش

 دکتر عالیه دریابر

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای ارتوز و پروتز

رتبه علمی

استادیار

پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش
aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 242

 

 

دبیر شورای پژوهش

فرناز فتح اله زاده

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

رتبه علمی

 عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی

پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش
fathollahzadeh@sbmu.ac.ir

farnaz1363f@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 242

 

 

رابط سامانه پژوهان

دکتر افسانه قنبری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حقوق

پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش
dr.ghanbarie@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 224

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir