پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت پشتيباني > سیاست های اداری و مالی 
 
 

 

سیاست های اداری ومالی دانشکده

 

 

 

درخواست‌های ارائه شده توسط کاربران مجازی در کمیته خرید دانشکده مطرح و به تناسب بودجه ی در دسترس به ترتیب اولویت گذاری می شوند.

سپس با گزارش معاونت پشتیبانی به ریاست دانشکده، در اولویت خرید و تهیه قرار می گیرند.

تمامی گردش کار مراحل فوق از طریق اتوماسیون اداری است و مکاتبات دستی مورد قبول نیستند.

 * سیاست گزاری حمایت از نیروی انسانی در  آموزش مجازی

 *  نحوه تامین منابع

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir