آیین نامه های امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه اجرایی ، شرح وظایف و ساختار سازمانی ستادها و مدیریت امور دانشجویان شاهد ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

فرایند اجرایی فعالیتهای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آیین نامه رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر

تسهیلات آیین نامه آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای  دانشجویان  دانشکده ها و دانشگاه  های علوم  پزشکی کشور

آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آیین نامه های استعداد درخشان

آیین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجو

آیین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

آیین نامه اجرائی 66 تخصصی

آیین نامه برگزاری دوره  MD-phD

آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 1391

متمم آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

دستورالعمل اجرایی دانشجویان پژوهشگر بند ک

آیین نامه اتباع خارجی1400

آیین نامه آموزشی دانشجویان غیرایرانی1402

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان ودستیاران

آیین نامه کارشناسی

آیین نامه کاردانی و کارشناسی

فایل های محتوای فرآیندهای خدمات آموزشی

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست