آدرس پست الکترونیک اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانخبشی

 

 

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

آدرس اینترنتی

فرشاداخوتیان

فیزیوتراپی

okhovatian@sbmu.ac.ir

محمد آقازاده امیری

اپتومتری

Mohamad_aghazadeh@sbmu.ac.ir

صدیقه السادات نعیمی

فیزیوتراپی

naimi_se@sbmu.ac.ir

سیدمجیدحسینی

فیزیوتراپی

Majid_hoseini@sbmu.ac.ir

مهدی رضایی

ارتز و پروتز

Rezaee_to@yahoo.com

محمد محسن  روستایی

فیزیوتراپی

roosta@sbmu.ac.ir

عباس رحیمی

فیزیوتراپی

a_rahimi@sbmu.ac.ir

محمدقاسمی برومند

اپتومتری

ghassemi@sbmu.ac.ir

خسرو خادمی کلانتری

فیزیوتراپی

k_khademi@sbmu.ac.ir

نوید میرزاخانی

کاردرمانی

mirzakhani@sbmu.ac.ir

علی اصغرجامه بزرگی

کاردرمانی

a_jamebozorgi@sbmu.ac.ir

مینو کلانتری

کاردرمانی

kalantari@sbmu.ac.ir

سیدمهدی طباطبایی

علوم پایه

M_tabatabaei@sbmu.ac.ir

علیرضا اکبرزاده باغبان

علوم پایه

akbarzad@sbmu.ac.ir

مینو خلخالی زاویه

فیزیوتراپی

khalkhalim@sbmu.ac.ir

لیلا جلیلوند

شنوایی شناسی

LJalilvand@sbmu.ac.ir

پروین دیباج نیا

تحقیقات توانبخشی

pdibajnia@sbmu.ac.ir

هما زرینکوب

شنوایی شناسی

zarinkob@sbmu.ac.ir

سعیدرحمنی

اپتومتری

medicalopto@yahoo.com

مرضیه شریفیان البرزی

شنوایی شناسی

msharifian@sbmu.ac.ir

مهری قاسمی کنجانی

فیزیوتراپی

mehri_ghasemi@sbmu.ac.ir

هاله کنگری

اپتومتری

hkangari@sbmu.ac.ir

منیره متقی

علوم پایه

motaqhey@sbmu.ac.ir

احمدرضاناظری

شنوایی شناسی

a_nazeri@sbmu.ac.ir

مهدی رضایی(کاردرمانی)

کاردرمانی

Arezaee2003@yahoo.com

محمدابراهیم مهدوی زفرقندی

شنوایی شناسی

mahdavime@sbmu.ac.ir

مجید اشرفی

شنوایی شناسی

M_ashrafi@sbmu.ac.ir

سکینه خاتون حاجی سیاح

علوم پایه

sayyah@sbmu.ac.ir

مژده صفوی نائینی

شنوایی شناسی

mojdehsafavi@yahoo.com

فرج تابعی

علوم پایه

tabeiefar@gmail.com

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست