قابل توجه همکاران محترم و دانشجویان گرامی

 

خواهشمند است به منظور ارتقای امتیاز پژوهشی دانشکده و بهره مندی از تشویق های در نظر گرفته شده افیلیشن صحیح دانشکده را به صورت زیر در مقاله های ارزشمند خود که در مجله های با نمایه حداقل Scopus چاپ می شود درج نمایید.

الف: درمقاله های فارسی

دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران.

ب: در مقاله های انگلیسی

School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

or

 Faculty of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

همچنین با توجه به تفاهم نامه مورخ 95/3/16 بین مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و دانشکده توانبخشی، درصورت درج نام مرکز تحقیقات فیزیوتراپی در افیلیشن به صورت زیر، علاوه بر دانشکده، مرکز تحقیقات نیز از چاپ مقاله شما امتیاز خواهد گرفت بدون اینکه از امتیاز دانشکده کم شود.

 

الف: درمقاله های فارسی

مرکزتحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

ب: در مقاله های انگلیسی

Physiotherapy Research Center, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست