جمع کل کارشناسی و ارشدو دکتری

جمع کل

بین الملل خارجی

پردیس

روزانه

نام رشته

123

94

--

31

63

کاردرمانی کارشناسی

29

--

5

24

کاردرمانی ارشد

100

75

--

20

55

شنوایی کارشناسی

23

--

5

18

شنوایی ارشد

2

--

--

2

شنوایی شناسیPHD

193

136

12

45

79

فیزیوتراپی کارشناسی

34

--

8

26

فیزیوتراپی ارشد

23

--

5

18

فیزیوتراپی PHD

191

142

4

47

91

بینایی کارشناسی

33

+48

5

16

بینایی ارشد

16

3

6

7

بینایی سنجیPHD

607

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

آمار کل دانشجویان در نیمسال اول و دوم 1402-1401

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست