شهرستان پیشوا

6/3/1401

گروه جهادی منتظران مصلح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاکدشت

9-11 آذر ماه 1401

گروه جهادی آیه

شهرستان پیشوا

17-18 آذر1401

گروه جهادی منتظران مصلح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاکدشت

2/12/1401

گروه جهادی آیه

خیابان ری

مهر ماه 1402

گروه جهادی حضرت ابوطالب (ع)

 

 

 

  همکاری گروه بینایی سنجی  با گروه های جهادی درطرح های غربالگری بینایی

 

 

 

 

 

 

 

 

   

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست