آسیب شنوایی، شایعترین محرومیت حسی است که می تواند 6-4 نوزاد از هر 1000 تولد زنده را درگیر نماید. سیستم شنوایی، مسیر اصلی برای فراگیری زبان و

گفتار در نوزادان و کودکان است. آسیب شنوایی؛ معلولیتی پنهان است که کمترین درجات آن نیز می تواند عوارض زیانباری را در روند رشد و تکامل زبان، گفتار،

احساسات و شناخت کودکان بر جا بگذارد. از آن جا که از ساعاتی پس از تولد، وضعیت شنوایی نوزاد قابل ارزیابی می باشد و نظر به اهمیت کشف آسیب های

شنوایی در نوزادان و کودکان و مداخله بهنگام، واحد شنوایی نوزادان و کودکان کلینیک شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی به عنوان مرکز ارجاع دانشگاه، با در اختیار قرار داشتن اساتید مجرب، دستگاه های مجهز و و فضای مناسب، امکان غربالگری و ارزیابی شنوایی نوزادان و

کودکان با استفاده از آزمایش های ادیومتری رفتاری، تمپانومتری و رفلکس صوتی، OAE و ABR را فراهم نموده است.

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست