اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

ردیف

نام و نام ­خانوادگی

گروه آموزشی

1

دکتر محمد محسن روستایی

ریاست دانشکده

2

دکتر صدیقه سادات نعیمی

معاون آموزشی و پژوهشی

3

دکتر مهدی رضایی

سرپرست تحصیلات تکمیلی

4

دکتر سعید رحمنی

نماینده گروه بینایی سنجی

5

دکتر محمدابرهیم مهدوی

نماینده گروه شنوایی شناسی

6

دکتر سیدمجید حسینی

نماینده گروه فیزیوتراپی

7

دکتر زهرا پاشازاده آذری

نماینده  گروه کاردرمانی

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست