گروه بینایی سنجی

اعضای هیئت علمی

سعید رحمنی

دکتر سعید رحمنی   (مدیر گروه) 

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

اپتومتری و علوم بینایی

پست الکترونیک

medicalopto@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Saeed_Rahmani

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 243

 

دکتر محمد قاسمی برومند

دکتر محمد قاسمی برومند

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص چشم پزشکی

رتبه علمی

استاد

زمینه های تخصصی

چشم پزشکی، اپتومتری و علوم بینایی

پست الکترونیک

ghassemi@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Ghassemibroumand

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 243

 

 

دکتر هاله کنگری

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

اپتومتری و علوم بینایی

پست الکترونیک

hkangari@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Haleh_Kangari

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 226

 
 

دکتر شاهرخ رامین

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص چشم پزشکی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

چشم پزشکی، اپتومتری و علوم بینایی

پست الکترونیک

dr.ramin1346@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Shahrokh_Ramin

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 243

 

 

دکتر مسعود صادقی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

اپتومتری و علوم بینایی

پست الکترونیک

sadeghim@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Masoud_Sadeghi3

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 205

 

اعضای کادر آموزشی

محمدرضا نظری

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس بینایی سنجی، کارشناس ارشد آموزش پزشکی

زمینه های تخصصی

اپتومتری، آموزش پزشکی

رتبه علمی

کارشناس آموزشی گروه

پست الکترونیک

nazari6974@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 243

 

 

محسن اخگری

(سرپرست آموزش)

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد بینایی سنجی

رتبه علمی

کارشناس آموزشی

پست الکترونیک

makhgary@yahoo.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 217

 

 

 

اعظم کریمی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس بینایی سنجی

رتبه علمی

کارشناس آموزشی

تلفن تماس

77561723 داخلی 228-229

 
 

همکاران بازنشسته گروه

دکتر بهرام خسروی

استادیار بینایی سنجی

مرحوم دکتر محمد آقازاده امیری

استادیار بینایی سنجی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست