امور مالی

 

 

مسئول امور مالی: نرگس عبداله زاده

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت صنعتی مالی

تلفن مستقیم: 77549228

داخلی 234

 

مسئول واحد دریافت، پرداخت و مالی دانشجویی: بهار بقراطی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

  • تهیه لیست حقوق و مزایا، فیش حقوقی، تغذیه احکام، درخواست وجه خزانه، ارسال بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی به بایگانی مالی پرسنل، ثبت نام دانشجویان آموزش آزاد، امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و گزارش های هم آوا 

 

تلفن مستقیم: 77571408

داخلی 235

 

مسئول اموال و کارشناس امور مالی: مریم کاظمی وفا

مدرک تحصیلی: کارشناسی امور مالی

  • ثبت، تکمیل، ویرایش، مسئول نگهداشت اموال و برچسب اموال، دفترداری

 

تلفن مستقیم:77571408

داخلی 207

 

 

 

  شرح وظایف

1.     تنظیم اسناد خرید دانشکده

2.     تنظیم و نگهداری حسابهای دریافت و پرداخت

3.     نگهداری دفاتر و اعتبارات و تعهدات دانشکده

4.     تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان دانشکده

5.     تهیه لیست صورتحسابهای اموال دانشکده

6.     تهیه و تنظیم گزارشات مالی

7.     انجام کلیه فعالیت های مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوطه

8.     انجام امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول

9.     راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده

10.  تهیه  و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی – گزارشهای لازم و بودجه تفضیلی

11.   نظارت و مراقبت در حسن اجرایی بودجه برنامه ای – جریان امور واحد یا واحدهای تحت سرپرستی – اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی لازم به منظور بالا بردن سطوح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

12.   همکاری در تهیه نامه ها – بخشنامه ها – دستور العملها و طرح تصوینامه ها

13.   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست