اولویت های میان مدت سه ساله گروه بینایی سنجی (1403-1400)

 

1.      عیوب انکساری : مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

2.      مشکلات دید دو چشمی: مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

3.      تنبلی چشم: مطالعات اپیدیمولوژیک، علل،  پیشگیری و درمان

4.      کم بینایی : مطالعات اپیدیمولوژیک، علل، پیشگیری و درمان

5.      مطالعات مرتبط با کرونا

 

 

حیطه

ردیف

عنوان اولویت پژوهشی

 
 

مطالعات

 بالینی

1

نقش ابزارهای کمک بینایی در خواندن دانش اموران کم بینا در مدارس استثنایی

 

2

استفاده از فیلتر های مختلف جهت کاهش سندرم کار با کامپیوتر

 

مطالعات اپیدمیولوژیک

1

تعیین شیوع کم بینایی و علل آن در کشور

 

2

تعیین شیوع عیوب انکساری و تنبلی چشم در کشور

 

3

تعیین شیوع سندرم کار با کامپیوتر

 

4

تعیین شیوع نارسایی تقارب و تطابق

 

مطالعات

علوم پایه

1

ارتباط بین تغییرات ساختاری و عملکردی در افراد سالم

 

2

ارتباط بین تغییرات ساختاری و عملکردی در افرادبا بیماری های مختلف چشمی

 

حیطه فن آوری و تجهیزات

1

همکاری در طراحی و ساخت وسایل کمک بینایی

 

2

طراحی ست عینک های آماده برای افراد کم بینا

 

3

طراحی وسایل تمرینات چشمی

 

حیطه اجتماعی و روانشناختی

1

بررسی تاثیر اختلالات کم بینایی بر کیفیت زندگی

 

2

بررسی تاثیر عیوب انکساری مختلف بر کیفیت زندگی

 

3

 

 
 

 


 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست