اولویت های میان مدت سه ساله گروه شنوایی شناسی (1403-1400)

 

1. مطالعات بالینی
  -  ساخت و روانسنجی آزمون ها و پرسشنامه های تشخیصی اختلالات سیستم شنوایی و دهلیزی
 -  اختلالات پردازش شنوایی
 -  اختلالات عملکرد دستگاه دهلیزی
-   توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل
 
2. مطالعات اپیدمیولوژیک
- تعیین شیوع کم شنوایی در استان یا شهرهای مختلف کشور
- تعیین شیوع اختلالات دهلیزی در استان یا شهرهای مختلف کشور
- تعیین شیوع اختلالات پردازش شنوایی مرکزی در استان یا شهرهای مختلف کشور
- تعیین شیوع و بروز مشکلات شناختی در افراد کم شنوا
 
3. مطالعات علوم پایه
- مکانیزم های عصبی تاثیرات سالمندی بر سیستم شنوایی و تعادل
-  نوروپلاستیسیتی شنوایی ناشی از توانبخشی
-  تغییرات آناتومیک و عملکردی دستگاه شنوایی و تعادل
- نحوه تغییر پردازش های بالا به پایین شنوایی
- تاثیر سن بر عملکرد دستگاه وابران شنوایی
- مکانیزم های عصبی تاثیرات سن بر دستگاه شنوایی و تعادل
 
4. حیطه فن آوری و تجهیزات
- همکاری در طراحی و ساخت وسایل کمک شنوایی متناسب با اختلالات پردازش شنوایی
- ارتقاء الگوریتم های پردازشی سمعک و وسایل کمک شنوایی به منظور رفع مشکلات شنوایی 
- همکاری در طراحی وسایل توانبخشی دستگاه دهلیزی
 
5. حیطه اجتماعی و روانشناختی
- بررسی تاثیر اختلالات شنوایی و تعادل بر کیفیت زندگی
- درمان های حمایتی افراد کم شنوا
- اثر بخشی آموزش در درمان به موقع پیرگوشی به منظور پیشگیری از عوارض شناختی آن در سالمندان

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست