گروه کاردرمانی
 
 
1401
 

ارزیابی تکاملی شیرخواران پرخطر. سخنرانان: دکتر ریحانه عسکری کچوسنگی. دکتر عباس حبیب الهی. در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1401

 

1400

مداخلات کاردرمانی و ارتوزی در بازآموزی بیماران سکته مغزی در تاریخ 9 اسفند ماه 1400. کد: 174443
چارچوب تمرینی کاردرمانی- ویرایش چهارم/آخر (OTPE-IV): کاربرد آن در پژوهش و بالین در تاریخ 17 اسفند ماه 1400.
 
 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست