گروه بینایی سنجی- مقطع کارشناسی نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

ژنتیک و چشم

طرح درس

طرح دوره

عدسی های تماسی 2

طرح درس

طرح دوره

فیزیولوژی اپتیک 2

طرح درس

طرح دوره

مقدمات اپتومتری

طرح درس

طرح دوره

لابراتواراپتیک یک

طرح درس

طرح دوره

 

گروه بینایی سنجی- مقطع کارشناس ارشد نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

توانبخشی در اپتومتری

طرح درس

طرح دوره

کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

طرح درس

طرح دوره

 

 

گروه بینایی سنجی- مقطع دکتری نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

روش تحقیق پیشرفته در بینایی

طرح درس

طرح دوره

 

 

 

بینایی سنجی.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست