معرفی تشکل های دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی

 

انجمن اسلامی:     

  مسئول آقای مقدم نیا    تلفن: 09108345494

بسیج دانشجویی:  

  مسئول آقای ربانی       تلفن : 09108369305

شورای صنفی:   

مسئول آقای عزیزی        تلفن: 09036523145

کانون های فرهنگی :   

مسئول آقای بهزادی       تلفن : 09114568920

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست