تلفن های دانشکده

 

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496

نام کلینیک

شماره تلفن داخلی

شماره مستقیم

بینایی سنجی

پذیرش کلینیک بینایی سنجی

228

 

کلینیک کم بینایی

229

 

شنوایی شناسی

پذیرش کلینیک شنوایی شناسی

260

 

فیزیوتراپی

پذیرش کلینیک فیزیوتراپی

270

 

کاردرمانی

پذیرش کلینیک کاردرمانی

281

 

کلینیک کاردرمانی بزرگسالان

267

 

کلینیک کاردرمانی جسمی

268

 

کلینیک کاردرمانی ذهنی

269

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست