دانشکده علوم توانبخشی

برنامه حضور اساتید گروه آموزشی بینایی سنجی نیمسال اول 03-1402

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

ساعت/نام عضو گروه

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

عدسی های تماسی پیشرفته  

لابراتوار عملی

 

اپتومتری2

عملی

کلینیک  

 

سمینار

مقدمات اپتومتری نظری

 

 

مقدمات اپتومتری عملی کلینیک    

 

 

دکتر سعید رحمنی

 

ژنتیک چشم

سگمان قدامی چشم و لنز تماسی

 

 

 

بیماری های چشمی در عیوب انکساری

 

 

 

 

دکتر محمد قاسمی برومند

 

جلسات دفتر توسعه آموزش دانشکده

کیمته آزمون

 

10-8 مشاوره دانشجویان ورودی 1401

12-10 برنامه فرهنگی

 

10-8 توانبخشی در اپتومتری

12-10 مشاوره دانشجویان ارشد و دکتری

 

امور پژوهشی

اپتومتری 2  

نظری

امور آموزشی

دکتر هاله کنگری

 

 

بینایی محیطی عملی

 

 

عدسیه تماسی 2 نظری

اپتومتری کودکان 2 عملی

بینایی محیطی عملی

عدسی های تماسی 2 عملی

 

 

دکتر مسعود صادقی

 

بینایی محیطی  (8 هفته دوم)

 

اپتومتری افراد مسن

 

 

 

فیزیولوژی اپتیک 2

 

 

آقای محسن اخگری

 

 

لابراتوار اپتیک 1

 

 

 

ابزرواسیون نظری

 

 

 

ابزرواسیون عملی کلینیک

آقای محمد رضا نظری

 

 

کارورزی

 

کلینیک

 

کلینیک

 

کلینیک

 

ابزرواسیون عملی کلینیک

خانم اعظم کریمی

 

فیزیولوژی داروشناسی

 

 

 

 

 

 

 

آسیب چشم 1

دکتر شاهرخ رامین

 

برنامه حضور اساتید گروه آموزشی بینایی سنجی نیمسال دوم 03-1402

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

ساعت/نام عضو گروه

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

بیماری های چشم (ارشد)

دانشکده

دانشکده

آسیب چشم دو  

 

بیماری های چشم در عیوب انکساری/ بیماری های چشم

دانشکده

اورژانس های چشمی

دانشکده

دانشکده

 

دکتر قاسمی برومند

عدس های تماسی یک

استاد مشاور 1402

لابراتوار اپتیک

اپتومتری یک

دانشکده

دانشکده

روش تحقیق

سمینار

لابراتوار اپتیک

دانشکده

دکتر رحمنی

 

جلسات دفتر توسعه آموزش

امور آموزشی

 

اپتومتری یک

 

توانبخشی پیشرفته کم بینایی

اپتومتری مشاغل و بهداشت چشم

استاد مشاور 1401

10-8

 

امور پژوهشی

 

دکتر کنگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آسیب شناسی عمومی/ تشریح بافت چشم

 

دکتر رامین

دانشکده

دانشکده

روشهای تصویر برداری و عملکرد بینایی (بین الملل)

دانشکده

آنالیز و مشاهدات کلینیکی

کارآموزی بیمارستان امام حسین (ع)

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

 

دکتر صادقی

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

لابراتوار دو

آقای نظری

 

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

فیزیولوژی اپتیک یک

دانشکده

دانشکده

آقای اخگری

 

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

خانم کریمی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست