زمان بندی کاری اعضای هیئت علمی در نیمسال اول 1402-1403

 

 

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

اعضا گروه

7-14 دانشکده

7-14 دانشکده

8-10 کلاس

7-14 دانشکده

7-14 دانشکده

10-12 کلاس

7-14 دانشکده

آقای دکتر خادمی

بیمارستان طالقانی

دانشکده

دانشکده

8-10 کلاس

10-12 کلاس

دانشکده

8-10 کلاس

 

دانشکده

آقای دکتر روستایی

کارورزی

10-8 کلاس

دانشکده

12-10 کلاس

3-1 کلاس

دانشکده

دانشکده

آقای دکتر حسینی

10-8 کلاس

12-10 کلاس

3-1 کلاس

5-3 کلاس

3-1   کلاس

 

دانشکده

دانشکده

خانم دکتر خلخالی

گروه فیزیوتراپی

گروه فیزیوتراپی

گروه فیزیوتراپی

10-8 کلاس

15-10

گروه فیزیوتراپی

 

15 -8

گروه فیزیوتراپی

خانم دکتر طحان

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

15-13: کلاس (هشت هفته دوم)

10-8 و 15:30-12: حضور در دانشکده

12-10: کلاس (هشت هفته دوم)

10-8 و 15:30-12: حضور در دانشکده

10-8: کلاس (هشت هفته دوم)

15:30-10 حضور در دانشکده

آقای دکتر رضایی

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری-12 الی 15 دانشکده

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری-

12 الی 15 دانشکده

بیمارستان مسیح دانشوری

آقای دکتر عابدی

بیمارستان امام حسین

بیمارستان امام حسین،

 

13-15 دانشکده

بیمارستان امام حسین،

 

13-15 دانشکده

بیمارستان امام حسین،

 

13-15 دانشکده

بیمارستان امام حسین

13-15 دانشکده

خانم دکتر ابراهیم آبادی

بیمارستان طالقانی

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان طالقانی- 10تا 15 دانشکده

بیمارستان لبافی نژاد

خانم دکتر نیک نام

حضور در گروه

حضور در گروه

12-10: کلاس

15-13: کلاس(هشت هفته اول)

10-8 : حضور در گروه

-10: کلاس (هشت هفته اول)

10-8 و 15:30-12: حضور در گروه

10-8: کلاس (هشت هفته اول)

15:30-10 حضور در گروه

خانم دکتر دریابر

8تا12بیمارستان شهداء

8تا12بیمارستان شهداء

8تا12بیمارستان شهداء

8تا12بیمارستان شهداء-13تا15 دانشکده

8تا12بیمارستان شهداء

آقای دکتر ملوکی

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

خانم دکتر قندالی

12-8

بیمارستان لقمان

12-8

بیمارستان لقمان

3-1   کلاس

کلاس 5-3

12-8

بیمارستان لقمان

10-8 کلاس

دانشکده

3-1   کلاس

 

 

12-8

بیمارستان لقمان

آقای دکتر شمسی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست