برنامه حضور اساتید گروه آموزشی فیزیوتراپی نیمسال اول 03-1402

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

روز

ساعت/نام عضو گروه

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

15-13

12-8

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده، (15-13 مشاوره با ورودی 1400)

دانشکده

آقای دکتر خسرو خادمی

 

بیمارستان طالقانی

بیمارستان طالقانی

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده

دانشکده

آقای دکتر محمد محسن روستایی

 

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده، (15-13 مشاوره با ورودی 1400)

ستاد دانشگاه

ستاد دانشگاه

دانشکده

کلاس

دانشکده

ستاد دانشگاه

ستاد دانشگاه

خانم دکتر صدیقه سادات نعیمی

 

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده، (15-13 مشاوره با ورودی 1399)

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

خانم دکتر مینو خلخالی

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده، 15-13 مشاوره با ورودی 1401

دانشکده

کلاس

خانم دکتر ناهید طحان

 

دانشکده

دانشکده کارورزی

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده، 15-13 مشاوره با ورودی 1399

دانشکده

دانشکده

دانشکده

آقای دکتر سیدمجید حسینی

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

دانشکده

کلاس

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

دانشکده

کلاس

بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان مسیح دانشوری

 

بیمارستان مسیح دانشوری

آقای دکتر محسن عابدی

 

بیمارستان امام حسین

بیمارستان امام حسین

دانشکده، (15-13 مشاوره با ورودی 1402)

بیمارستان امام حسین

دانشکده

کلاس

بیمارستان امام حسین

دانشکده

کلاس

بیمارستان امام حسین

دانشکده

کلاس

بیمارستان امام حسین

خانم دکتر زهرا ابراهیم آبادی

 

بیمارستان طالقانی

بیمارستان طالقانی

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان طالقانی

بیمارستان طالقانی

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان لبافی نژاد

خانم دکتر هدا نیک نام

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

آقای دکتر مهدی رضایی

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

خانم دکتر الهام قندالی

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

خانم دکتر عالیه دریابر

 

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا- دانشکده(15-13 مشاوره با ورودی 1402)

بیمارستان شهدا

دانشکده

کلاس

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا

بیمارستان شهدا

آقای دکتر علی ملوکی

 

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

دانشکده

کلاس

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

دانشکده

کلاس

دانشکده

کلاس

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

آقای دکتر حسن شمسی

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست