مسئول حراست: مهدی منیعی   

کارشناسی ارشد مدیریت MBA  گرایش استراتژی

تلفن: 77542057 داخلی 216

تلفن مستقیم: 77569899

 

 

 

 

 

شرح وظایف

فعالیت واحد حراست در 4 حوزه عبارتند از : 1- حفاظت پرسنل  2- حفاظت فیزیکی  3- حفاظت اسناد   4- حفاظت  IT

خلاصه شرح وظایف بشرح ذیل است:

  •  تعیین صلاحیت پرسنل در پستهای مدیریتی طبق دستورالعمل های مربوطه
  • حفاظت از اخبار ، اسناد و مدارک طبقه بندی شده
  • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
  • طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه
  • شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی
  • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
  • تدوین دستورالعملهای حفاظتی
  • ایجاد دبیرخانه محرمانه جهت انجام کلیه امور محرمانه دستگاه متبوع
  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست