دبیرخانه

 

متصدی امور دفتری : وحید محمد زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس معماری

تلفن مستقیم: 77591807

داخلی 221

 

  شرح وظایف :

 
  1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده – صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه
  2. تفکیک و توزیع نامه هابرای ارجاع به واحد اقدام کنندهو پیگیری آنها
  3. تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آن
  4. تنظیم گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق
  5. حفظ و نگهداری نامه ها- اوراق - اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
  6. پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  7. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام ما فوق
 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست