رسالت و برنامه های کاربردی گروه فیزیوتراپی در سال آینده

  
 • پیگیری و اجرایی کردن برنامه استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیومکانیک با هدف همکاری با سایر مراکز آموزشی در سطح دانشگاه یا خارج از دانشگاه ونیز افزایش بهره وری و درآمدزایی از این امکانات 
 • پیگیری تقاضای ادامه تحصیل فیزیوتراپیستهای شاغل در کشور افغانستان در مقطع تکمیل کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد
 • پیگیری امور مربوط به راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی، ژورنال کلاب  و یا کارگاههای تخصصی ،بر حسب نیاز برای دانشجویان به خصوص دانشجویان مقاطع تکمیلی
 • پیگیری تنظیم تفاهم نامه با دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مشارکت فعال تمامی همکاران جهت ارتقای کیفی /شاخصهای بین المللی مجلات علمی دانشکده تا پایان سال 1397
 • پیگیری امور مربوط به  راه اندازی قطب فیزیوتراپی در بیماریهای ریوی در مرکز اموزشی مسیح دانشوری
 • بهینه سازی تجهیزات و امکانات درمانگاهای  فیزیوتراپی دانشکده  و ساختمان شماره 2 و  برنامه ریزی برای  درآمد زایی با راه اندازی کلینیک ویژه  در شیفت بعد از ظهر
 •  ارائه طرح اولیه و نیاز سنجی برای راه اندازی درمانگاه توانبخشی سالمندی (با همکاری سایر گروههای آموزشی دانشکده)
 •   پیشنهادبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد توانبخشی سالمندان(با همکاری سایر گروههای آموزشی دانشکده) 

 

 

 

 رسالت و برنامه های کاربردی گروه فیزیوتراپی در سال آینده

  
 • پیگیری و اجرایی کردن برنامه استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیومکانیک با هدف همکاری با سایر مراکز آموزشی در سطح دانشگاه یا خارج از دانشگاه ونیز افزایش بهره وری و درآمدزایی از این امکانات 
 • پیگیری تقاضای ادامه تحصیل فیزیوتراپیستهای شاغل در کشور افغانستان در مقطع تکمیل کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد
 • پیگیری امور مربوط به راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی، ژورنال کلاب  و یا کارگاههای تخصصی ،بر حسب نیاز برای دانشجویان به خصوص دانشجویان مقاطع تکمیلی
 • پیگیری تنظیم تفاهم نامه با دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مشارکت فعال تمامی همکاران جهت ارتقای کیفی /شاخصهای بین المللی مجلات علمی دانشکده تا پایان سال 1397
 • پیگیری امور مربوط به  راه اندازی قطب فیزیوتراپی در بیماریهای ریوی در مرکز اموزشی مسیح دانشوری
 • بهینه سازی تجهیزات و امکانات درمانگاهای  فیزیوتراپی دانشکده  و ساختمان شماره 2 و  برنامه ریزی برای  درآمد زایی با راه اندازی کلینیک ویژه  در شیفت بعد از ظهر
 •  ارائه طرح اولیه و نیاز سنجی برای راه اندازی درمانگاه توانبخشی سالمندی (با همکاری سایر گروههای آموزشی دانشکده)
 •   پیشنهادبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد توانبخشی سالمندان(با همکاری سایر گروههای آموزشی دانشکده) 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست