-         پیگیری ارتقای رتبه و پایه سالیانه همکاران گروه

-         افزایش کیفیت تدریس و تحقیق همکاران از طریق تشویق آنها به شرکت در دوره های بازآموزی و توانمند سازی اساتید

-         پی گیری مستمر تشکیل به موقع  و منظم کلاسها و انجام ارزشیابی های دوره ای

-         ارتقای کیفی و کمی مقاله های پژوهشی همکاران

-         افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی با کیفیت مطلوب

-         افزایش همکاریهای آموزشی و پژوهشی با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

-         برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی مناسب

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست