گروه شنوایی شناسی- مقطع کارشناسی نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

اصول توانبخشی

طرح درس

طرح دوره

اندازه گیری های ایمیتانس اکوستیک

طرح درس

طرح دوره

آزمونهای الکتروفیزیولوژیک شنوایی اولیه

طرح درس

طرح دوره

تجویز ادیولوژیک و تنظیم سمعک و کمک افزارهای شنوایی و ارتباطی

طرح درس

طرح دوره

تربیت شنوایی

طرح درس

طرح دوره

سایکوآکوستیک

طرح درس

طرح دوره

شنوایی شناسی کودکان

طرح درس

طرح دوره

طرح دوره درس اندازه گیری گسیل های صوتی گوش

طرح درس

طرح دوره

فرم طرح دوره درس مبانی توانبخشی شنوایی

طرح درس

طرح دوره

 

گروه شنوایی شناسی- مقطع کارشناس ارشد نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

توانبخشی دهلیزی

طرح درس

طرح دوره

 

 

گروه شنوایی شناسی- مقطع دکتری نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

 

طرح درس

طرح دوره

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست