کلینیک عدسی های تماسی و میدان بینایی

پریمتری :

 وسیله ای کامپیوتری برای بررسی میدان بینایی چشمهاست.

کاربرد پریمتری در آب سیاه، بیماریهای عصب بینایی و صدمات راههای بینایی بر اثر بیماریهای مغزی است. با این وسیله می توان 10، 20 و 30 درجه میدان بینایی را بروش آستانه بررسی نمود و دارای تکنیکهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل میدان بینایی است. 

میدان بینائی محدوده ای از فضا می باشد که با نگاه ثابت چشم در یک جهت، برای شخص قابل رویت است.

در دانشکده علوم توانبخشی با بهره گیری از سیستم های پریمتری هامفری امکان انجام آزمون‌های مختلف میدان بینایی میسر می شود.

    کاربرد اصلی این تست برای تشخیص و پی گیری گلوکوم(آب سیاه) است. همچنین در تشخیص انواع بیماری های اعصاب چشم و راه های بینائی در مغز کمک کننده می باشد.

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست