کلینیک عدسی های تماسی ومیدان بینایی

پريمتري :

 وسيله اي كامپيوتري براي بررسي ميدان بينايي چشمهاست.

     كاربرد پريمتري در آب سياه، بيماريهاي عصب بينايي و صدمات راههاي بينايي بر اثر بيماريهاي مغزي است. با اين وسيله مي توان 10، 20 و 30 درجه ميدان بينايي را بروش آستانه بررسي نمود و داراي تكنيكهاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ميدان بينايي است. 

     ميدان بينائي محدوده اي از فضا مي باشد كه با نگاه ثابت چشم در يك جهت، براي شخص قابل رويت است.

      در دانشکده علوم توانبخشی با بهره گيري از سيستم هاي پريمتري هامفري امكان انجام آزمون‌هاي مختلف ميدان بينايي ميسر مي شود.

    كاربرد اصلي اين تست براي تشخيص و پي گيري گلوكوم(آب سياه) است. همچنين در تشخيص انواع بيماري هاي اعصاب چشم و راه هاي بينائي در مغز كمك كننده مي باشد.

 

 

 کلینیک عدسی‌های تماسی و میدان بینایی

پريمتري:

  وسيله‌اي كامپيوتري براي بررسي ميدان بينايي چشمهاست.

     كاربرد پريمتري در آب سياه، بيماريهاي عصب بينايي و صدمات راههاي بينايي بر اثر بيماريهاي مغزي است. با اين وسيله مي‌توان 10، 20 و 30 درجه ميدان بينايي را بروش آستانه بررسي نمود و داراي تكنيك‌هاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ميدان بينايي است. 

     ميدان بينائي محدوده‌اي از فضا مي‌باشد كه با نگاه ثابت چشم در يك جهت، براي شخص قابل رويت است.

      در دانشکده علوم توانبخشی با بهره‌گيري از سيستم‌هاي پريمتري هامفري امكان انجام آزمون‌هاي مختلف ميدان بينايي ميسر مي‌شود.

    كاربرد اصلي اين تست براي تشخيص و پيگيري گلوكوم (آب سياه) است. همچنين در تشخيص انواع بيماري‌هاي اعصاب چشم و راه‌هاي بينائي در مغز كمك كننده مي‌باشد.

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496

داخلی کلینیک بینایی سنجی: 228                داخلی کلینیک کم بینایی: 229

فایل‌ها