قابل توجه دانشجویان کارشناسی                    

پـس از تـکمیل شدن و ثـبت نهایی نمرات در سیستم سما

دانـشجو بـاید بـرای انجام مراحل فــارغ التحصیلی، به مسئول رشته خود در آموزش مراجعه نماید.

 

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی کارشناسی

1-تسویه حساب از کتابخانه بیمارستانهایی که دانشجو کارآموزی خود را در آنجا گذرانیده است و وابسته به دانشگاه شهید بهشتی می باشد. (فرم از کتابخانه بیمارستان گرفته شود)


2- تسویه حساب داخلی دانشکده (فرم مفاصا حساب از مسئول هر رشته گرفته شود)

(توجه فرمایید که بعد از اخذ امضاها، فرم تکمیل شده را به مسئول هر رشته عودت نمایید)


3- تسویه حساب از امور دانشجویی دانشکده (مراجعه به امور دانشجویی)


4 - تحویل 2 عدد  cdداخل قاب

(رویCD:  نام، نام خانوادگی، نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، نام پایان نامه و تاریخ تحویل نوشته شود)

به غیر از رشته ی فیزیوتراپی


5- کپی کارت ملی


6- ارسال ریز نمرات به دانشگاه از طریق دبیرخانه دانشکده انجام میشود.

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی                    

پـس از تـکمیل شدن و ثـبت نهایی نمرات در سیستم سما

دانـشجو بـاید بـرای انجام مراحل فــارغ التحصیلی، به مسئول رشته خود در

آموزش مراجعه نماید.

 

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی کارشناسی

1- تسویه حساب از کتابخانه بیمارستانهایی که دانشجو کارآموزی خود را در آنجا گذرانیده است و وابسته به دانشگاه شهید بهشتی می باشد.   (فرم از کتابخانه بیمارستان گرفته شود)

2- تسویه حساب داخلی دانشکده (فرم مفاصا حساب از مسئول هر رشته گرفته شود)

(توجه فرمایید که بعد از اخذ امضاها، فرم تکمیل شده را به مسئول هر رشته عودت نمایید)

3- تسویه حساب از امور دانشجویی دانشکده (مراجعه به امور دانشجویی)

4 - تحویل 2 عدد cdداخل قاب

(روی CDنام، نام خانوادگی، نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، نام پایان نامه و تاریخ تحویل نوشته شود) به غیر از رشته ی فیزیوتراپی

5- کپی کارت ملی

6- ارسال ریز نمرات به دانشگاه از طریق دبیرخانه دانشکده انجام میشود.

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست