فرم ها

  

زمان بندی فعالیت ها

 

فرم شماره 1 : قالب پروپوزال دکترا و کارشناسی ارشد

فرم شماره 2 : کمیته نظارت

فرم شماره 1-3 : اعلام تاریخ دفاع

فرم شماره 2-3 : فرم هماهنگی با داوران

فرم شماره4 : نحوه نگارش سمینار

فرم شماره 5 :  گزارش پیشرفت کار

فرم شماره 6: نحوه نگارش پروژه

 فرم شماره 7 : شرکت در جلسات

فرم شماره 8:  نحوه نگارش پایان نامه

فرم شماره 9:  تنظیم اسامی نویسندگان مقالات

فرم شماره 10: پذیرش مقاله

فرم شماره 11: تعهد پروپوزال

فرم شماره 12: تعهد پایان نامه

 

فرم درخواست معرفینامه جهت شروع فاز اجرائی پایان نامه 

 

For International Students

 Student project Form No.1

How to write a project?  Form No.6

 How to write a thesis? Form No.8

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست