دکتر افسانه قنبری

مسئول واحد پژوهان و آموزش مجازی

 

شرح وظایفً

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حقوق بین الملل

کارشناس ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

پست الکترونیک

    dr.ghanbari@sbmu.ac.ir

 شناسه های پژوهشی

 

تلفن تماس

77561721 داخلی 224

جهت ورود به سایت پژوهان بر روی لوگو کلیک فرمایید.

مسئول واحد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست