فرناز فتح اله زاده

دبیر امور فناوری 

( مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی طب توانبخشی)

 

شر وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

پست الکترونیک

fathollahzadeh@sbmu.ac.ir      

farnaz_audiology@yahoo.com 

شناسه های پژوهشی

https://orcid.org/0000-0002-0839-4732

https://scholar.google.com/citations?user=kW54E4sAAAAJ&hl=en

تلفن تماس

77561721 داخلی 242

 
 

معرفی واحد فناوری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست