مقطع کارشناسی نیمسال دوم 03-1402

 

طرح دوره

طرح درس

عنوان درس

طرح دوره

طرح درس

 آناتومی سطحی

طرح دوره

طرح درس

 تئوری آکوپیشن

طرح دوره

طرح درس

 بیماری های ارتوپدی 2

طرح دوره

طرح درس

 کاردرمانی در بیماری های جسمانی 2

طرح دوره

طرح درس

ساخت انواع اسپلینت

طرح دوره

طرح درس

 کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 3

طرح دوره

طرح درس

 فعالیت های روزمره زندگی

طرح دوره

طرح درس

مشاوره در کاردرمانی

طرح دوره

طرح درس

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 2

طرح دوره

طرح درس

کاردرمانی در بیماری های جسمانی 4

طرح دوره

طرح درس

کینزیولوژی و بیومکانیک 2

طرح دوره

طرح درس

فرایند گروه در کاردرمانی

طرح دوره

طرح درس

بیماری های کودکان و نوجوانان 1

طرح دوره

طرح درس

مهارت ارتباطی در درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع کارشناس ارشد نیمسال دوم 03-1402

 

طرح دوره

طرح درس

عنوان درس

طرح دوره

طرح درس

کاردرمانی مبتنی بر شواهد

طرح دوره

طرح درس

کاردرمانی در سالمندان

طرح دوره

طرح درس

مداخلات شناختی در کاردرمانی

طرح دوره

طرح درس

علم حرکت و تحلیل عملکردی حرکت 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست