سعید رحمنی

دکتر سعید رحمنی

سرپرست دایره امتحانات

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی بینایی سنجی

پست الکترونیک

medicalopto@yahoo.com

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 243

 


 

مریم برجسته                                                                             

 

 کارشناس امتحانات

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 276

 

شرح وظایف دایره امتحانات

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست