برنامه ژورنال کلاب های گروه اپتومتری در سال 1402

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

عنوان

علی اکبر شفیعی

28/1/1402

اثر فیلترهای رنگی در بیماری های چشمی

علیرضا دریابر

25/2/1402

اثر ویژن تراپی بر درمان انحرافات چشمی

فاطمه عامری

22/3/1402

هوش مصنوعی در اپتومتری

مطلبی زاده

26/4/1402

دوبینی تک چشمی

مهدی سیفی

28/5/1402

انحراف چشمی ایزوتروپی دوره ای

مهرداد صادقی

27/6/1402

سردرد های چشمی

 

24/7/1402

 

 

29/8/1402

 

 

27/9/1402

 

 

25/10/1402

 

 

30/11/1402

 

 

21/12/1402

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست