برنامه جلسات ژورنال کلاب دانشجویان کاردرمانی مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

عنوان ژورنال کلاب (مقاله)

تاریخ و ساعت برگزاری

خانم سما رسولی

دکتر نوبهار

Functional cognition: Distinct from fluid and crystalized cognition? (AJOT/2023)

سه شنبه 25 مهر – ساعت  10

خانم فاطمه سادات حسینی

دکتر حجازی

Effect of virtual reality training on occupational performance and self-efficacy of patients with stroke: a randomized controlled trial

چهارشنبه 24 آبان – ساعت 13

دکتر پشمدارفرد

Development and validation of Visual Function Classification System (VFCS)

دوشنبه  20 آذرماه-ساعت  13

دکتر امیر رحمانی رسا

Ethics in Occupational therapy

سه شنبه 8 اسفندماه – ساعت 10

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست