دکتر محسن عابدی

مدیر امور پژوهش

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی- استادیار 

پست الکترونیک

mohsenabedi110@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Abedi

تلفن تماس (داخلی)

77561721 داخلی 242

 

 

فرناز فتح اله زاده

دبیر امور فناوری 

( مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی طب توانبخشی)

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

پست الکترونیک

fathollahzadeh@sbmu.ac.ir      

farnaz_audiology@yahoo.com 

شناسه های پژوهشی

https://orcid.org/0000-0002-0839-4732

https://scholar.google.com/citations?user=kW54E4sAAAAJ&hl=en

تلفن تماس

77561721 داخلی 242

 
 

 

دکتر افسانه قنبری

 

مسئول واحد پژوهان و آموزش مجازی

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حقوق بین الملل

کارشناس ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

پست الکترونیک

    dr.ghanbari@sbmu.ac.ir

شناسه های پژوهشی

 

تلفن تماس

77561721 داخلی 224

 

 دکتر عالیه دریابر

سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و  پروتز. استادیار

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244

 

  الهه رستمزاد

  رابط آموزش مداوم

آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناس کتابداری

پست الکترونیک

 e.rostamzad@sbmu.ac.ir

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 210

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست