سال 1402
 
 
 
غربالگری شنوایی در نوزادان و کودکان - 196225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سال 1401
 

نکات بالینی و کاربردی در تنظیم و رفع اشکال سمعک. آقای دکتر حمید جلیلوند. کد 191399.  27 بهمن 1401

 

نحوه انجام و تفسیر vHIT و مقایسه جایگاه تشخیصی آن  با سایر آزمون ها. کد 191311. 16 بهمن 1401

 

برنامه دستورالعمل ادغام غربالگری شنوایی و نوزادان. معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شهریور 1401. تئوری و علمی. خانم دکتر فاطمه حیدری

 

کاربرد آزمون OAEs در تشخیص افتراقی آسیب های شنوایی

سال 1400

اندازه گیری گوش واقعی در تاریخ 29 دی ماه 1400، کد: 171022

اهمیت و روش‌های ارزیابی رفتاری شنوایی در نوزادان و کودکان در تاریخ 5 بهمن ماه 1400، کد: 174603

 

سال 1399

1. اصول و رویکردهای غربالگری شنوایی در نوزادان و کودکان- شناسه  160687.  تاریخ 1399/09/13

2. تجویز و تنظیم سمعک در کودکان و نوزادان- شناسه 159886. تاریخ 1399/10/18

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست