برگزاری و همکاری گروه اپتومتری در وبینارها و کنگره ها در سال 1402

دبیر علمی

تاریخ برگزاری

عنوان

دکتر عسکری زاده

6/4/1402

بیست و پنجمین کنگره سراسری اپتومتری

دکتر سید محمد قریشی

31/3/1402

کارگاه Ophthalmic Dispensing در سی و دومین کنگره سراسری چشم پزشکی

دکتر صادقی

3/3/1402

آشنایی با مبانی و نحوه کار با فناوری OCT در معاینات تشخیصی اپتومتری

دکتر کنگری

11/4/1402

عوارض عدسی های تماسی

دکتر صباغی

27/6/1402

درمان های غیرجراحی پیرچشمی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست