کارگزینی

 

مسئول کارگزینی: سیده خدیجه معززی شیرآباد

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن مستقیم: 77591808

داخلی 233

شرح وظایف :

1.     رسیدگی به فرهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ به آنها

2.     تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال – ترمیم حقوق – مرخصی –معذوریت – ترفیع اضافه کار و نظیر ان با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات  مربوطه

3.     رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام – تبدیل وضع استخدامی - ترفیع و بازنشستگی

4.     انجام امور مربوط به تعاون  - بیمه – رفاه کارمندان

5.     برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6.     اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

7.     استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

8.     تهیه ضوابط و دستور العملها

9.     شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

10.    پیش بینی احتیاجات پرسنلی داشنکده و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

11.    مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد تحمل

12.    اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

13.   تهیه گزارشات لازم

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست