کمیته اخلاق غیر مستقل دانشکده با  اعضای تعیین شده هر گروه تشکیل شد که اعضای این کمیته عبارتند از:

- جناب آقای دکتر روستایی (ریاست دانشکده)

- سرکار خانم دکتر نعیمی (معاون آموزشی پژوهشی)

- جناب آقای دکتر حسینی (گروه فیزیوتراپی)

- جناب آقای دکتر رضایی (گروه کاردرمانی)

- جناب آقای نظری (گروه بینایی سنجی)

- سرکار خانم دکتر حیدری (گروه شنوایی شناسی)

- سر کار خانم دکتر دریابر (سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی)

- سرکار خانم دکتر افسانه قنبری (راهبر پژوهان)

 

مقرر هست طرح های پژوهشی پس از فرایند داوری، قبل از فرستادن به کمیته اخلاق دانشگاه، ابتدا در کمیته اخلاق دانشکده فرستاده شود تا متناسب با هر گروه مرتبط، طرح ها را از نظر اعتبار، میزان همپوشانی و رعایت اخلاق پژوهشی بررسی شوند. همچنین قبل از ارسال مدارک ارتقای اساتید به ستاد، این کمیته موظف است موارد فوق را بررسی و اعلام نظر نمایند.

 

مرجع تصمیمات این کمیته موارد مندرج در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور هست.

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.SBU.REC 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست