کوریکولوم گروه فیزیوتراپی

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد 

دکترای تخصصی

 

خلاصه کوریکولوم گروه فیزیوتراپی - مقطع کارشناسی

تعداد کل واحدهای درسی:

دروس عمومی:24

دروس تخصصی(پایه- تخصصی):82

آناتومی

فیزیوتراپی در بیماریها

آشنایی با بیماریها( اورتوپدی- قلبی تنفسی- بیماریهای اعصاب- جراحی- سوختگی- روماتولوژی)

کارآموزی در عرصه:24

1 واحد نظری: 17 ساعت

ا واحد عملی: 34 ساعت

ا واحد کاراموزی در عرصه: 51 ساعت

خلاصه کوریکولوم گروه فیزیوتراپی - مقطع کارشناسی ارشد:

تعداد کل واحدهای درسی:

واحدهای اختصاصی اجباری(COPRE): 18 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 8واحد

پایان نامه: 6 واحد

جمع کل: 32 واحد

خلاصه کوریکولوم گروه فیزیوتراپی - مقطع  دکترای تخصصی(Phd)

تعداد کل واحدهای درسی:

واحدهای اختصاصی اجباری(COPRE): 16 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 16 واحد

 

پایان نامه: 18 واحد

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست