گروه بینایی سنجی- مقطع کارشناسی نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

ژنتیک و چشم

طرح درس

طرح دوره

عدسی های تماسی 2

طرح درس

طرح دوره

فیزیولوژی اپتیک 2

طرح درس

طرح دوره

مقدمات اپتومتری

طرح درس

طرح دوره

لابراتواراپتیک یک

طرح درس

طرح دوره

 

گروه بینایی سنجی- مقطع کارشناس ارشد نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

توانبخشی در اپتومتری

طرح درس

طرح دوره

کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

طرح درس

طرح دوره

 

 

گروه بینایی سنجی- مقطع دکتری نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

روش تحقیق پیشرفته در بینایی

طرح درس

طرح دوره

 

 

گروه بینایی سنجی- مقطع کارشناسی نیمسال دوم 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

اپتومتری 1 -ن

طرح درس

طرح دوره

اپتومتری 3-ن

طرح درس

طرح دوره

اورژانس های چشمی -ن

طرح درس

طرح دوره

آسیب چشم 2

طرح درس

طرح دوره

عدسی ها تماسی 1-ن

طرح درس

طرح دوره

درمان آنومالی های دید  دو چشمی -ن2

طرح درس

طرح دوره

آنالیز مشاهدات کلینیکی

طرح درس

طرح دوره

اپتومتری مشاغل و بهداشت چشم

طرح درس

طرح دوره

 

گروه بینایی سنجی- مقطع کارشناس ارشد نیمسال دوم 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

بیماری های چشم پیشرفته

طرح درس

طرح دوره

 

 

گروه بینایی سنجی- مقطع دکتری نیمسال دوم 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

روش تحقیق پیشرفته در بینایی سنجی

طرح درس

طرح دوره

توانبخشی پیشرفته کم بینایی

طرح درس

طرح دوره

 

 

 

بینایی سنجی.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست