کمیته انضباطی
 
 کمیته انضباطی ضمن خدمات رسانی به دانشجویان وایجاد ارتباط با آنها وظیفه کنترل جامع واجرای  همه جانبه مقررات انضباطی نظارتی وارشادی آنها را داراست وازدیگر وظایف نماینده کمیته انضباطی :
 
1. رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل ضر ب و جرح ، سرقت ، تهدید وتوهین
 
2. رسیدگی به تخلفات آموزشی واداری از قبیل تقلب در امتحانات ، ایراد خسارت به اموال دانشگاه ، عدم رعایت مقررات دانشجویی ، عدم مقررات خوابگاه ها .
 
3. رسیدگی به تخلفات سیاسی از قبیل توهین به شعائر اسلامی ، ارتکاب عملی برخلاف نظام جمهوری اسلامی ، ایجاد بلوا وآشوب در محیط دانشگاه
 
4. رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی واستفاده از لوازم آرایشی ، پرخاشگری ، درگیری ، داشتن روابط نامشروع ، انجام اعمال منافی عفت وغیره .
 
5. آگاهی بخشیدن و اطلاع رسانی به دانشجویان درجهت پیشگیری مسائل و تخلفات انضباطی وعدم رعایت مقررات انضباطی دانشگاه وآثار ناشی از صدور احکام انضباطی
 
 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست