اعضای دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده علوم توانبخشی- 1402

سمت

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

داخلی دفتر

پست الکترونیک

تصویر 

ریاست دانشکده

دکتر محمدمحسن روستایی

دانشیار گروه فیزیوتراپی

212

roosta@sbmu.ac.ir

 

معاون آموزشی پژوهشی

نماینده کمیته ارزشیابی هیات علمی

دکترصدیقه سادات نعیمی

استاد گروه فیزیوتراپی

213

naimi.se@gmail.com

 

نماینده کمیته ارزشیابی دانشجو

دکترمهدی رضایی

دانشیار گروه کاردرمانی

214

arezaee2003@yahoo.com

 

نماینده کمیته ارزیابی آزمون

نماینده گروه بینایی سنجی

دکتر هاله کنگری

دانشیار گروه بینایی سنجی

226

halehkangari@gmail.com

 

مدیر EDO

نماینده کمیته اعتباربخشی

دکتر فاطمه حیدری

استادیار گروه شنوایی شناسی

236

 

fheidari.audio@gmail.com

 

نماینده کمیته آموزش مجازی

نماینده گروه کاردرمانی

دکترریحانه عسکری

استادیار گروه کاردرمانی

250

askary_ot@yahoo.com

 

نماینده کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر مهناز حجازی

استادیار گروه کاردرمانی

251

m.hejazishirmard@yahoo.com

 

نماینده کمیته پژوهش در آموزش

دکتر عالیه دریابر

استادیار گروه فیزیوتراپی

244

aliyehdaryabor@gmail.com

 

نماینده کمیته دانش پژوهی

دکتر محسن عابدی

استادیار گروه فیزیوتراپی

242

mohsenabedi110@gmail.com

 

نماینده کمیته توانمندسازی اساتید

دکتر مرضیه پشمدار فرد

استادیار گروه کاردرمانی

251

mpashmdarfard@gmail.com

 

نماینده کمیته روش تدریس

نماینده گروه فیزیوتراپی

دکتر هدا نیک نام

استادیار گروه فیزیوتراپی

244

hodaniknam@gmail.com

 

نماینده گروه شنوایی شناسی

دکتر حمید جلیلوند

استادیار گروه شنوایی شناسی

245

Hamidjalilvand4@gmail.com

 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست