1- فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی

2- فرم پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت

3- فرم داوری

4- فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

5- فرم گزارش نهائی پیشرفت طرح تحقیقاتی

6- فرم تفاهم نامه طرح های چند مرکزی

7- فرم درخواست پیش پرداخت مجری طرح

8- فرم  در خواست اعتبار مرحله دوم و سوم مجری طرح

9- فرم درخواست تسویه حساب طرحها ی خاتمه یافته

10- فرم درخواست 10% مقاله مجری طرح

11- فرم درخواست حق التشویق  مقالات

12- فرم مربوط به شرکت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در همایش های خارجی

13- فرم گزارش سفر شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور

14 – فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشکده ها و ...

15- فرم مشخصات ابداعات، اختراعات و نوآوریها

16- فرم خصایص کتب تالیفی

17- فرم خصایص کتب ترجمه ای

18-فرم انتظارات مولفین/مترجمین کتابها قبل از چاپ

19- فرم خام پیام پژوهشی

20- فرم ده درصد پرداخت مقاله - پژوهان

21- مراحل اختتام طرح های پژوهشی در پژوهان

22- راهنمای شرکت در وبینارهای دانشکده

23- درخواست معرفینامه برای انجام فاز اجرائی پایان نامه

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست