سیاست های اداری ومالی دانشکده

 

درخواست‌های ارائه شده توسط کاربران مجازی در کمیته خرید دانشکده مطرح و به تناسب بودجه ی در دسترس به ترتیب اولویت گذاری می شوند.

سپس با گزارش معاونت پشتیبانی به ریاست دانشکده، در اولویت خرید و تهیه قرار می گیرند.

تمامی گردش کار مراحل فوق از طریق اتوماسیون اداری است و مکاتبات دستی مورد قبول نیستند.

 * سیاست گزاری حمایت از نیروی انسانی در  آموزش مجازی

 *  نحوه تامین منابع

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست