برنامه ارزیابی فعالیت های گروه

شیوه نامه یاددهی - یادگیری

چک لیست توانمندیهای فراگیران- کارآموزی بزرگسالان

چک لیست توانمندیهای فراگیران-کارآموزی کودکان 1

نظرسنجی از اساتید گروه در مورد کوریکولوم جدید

آئین نامه تاسیس دفتر شنوایی شناسی

فرم نظرسنجی رسالت و اهداف گروه شنوایی شناسی برای اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی گروه شنوایی شناسی

فرم نظرسنجی رسالت و اهداف گروه شنوایی شناسی برای همکاران فارغ التحصیلان محترم کارشناسی شنوایی شناسی

فرم نظر سنجی همکاران در مورد رسالت و اهداف گروه

فرم نظرسنجی اساتید در مورد رسالت و اهداف گروه

فرم نظرسنجی دانشجویان در مورد رسالت و اهداف گروه

فرم نظرسنجی از گیرندگان خدمت و سازمان‌های ذینفع

چک لیست ارزیابی اجرای دوره های آموزشی

فرم نظرسنجی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

چک لیست معیارهای اصلی ارزشیابی دوره ی آموزشی

چک لیست میزان دسترسی به عرصه های مختلف آموزشی

فرم مخصوص تقویم زمان بندی دوره ای پایش و ارزشیابی برنامه ی آموزشی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست