دکتر سعید رحمنی   (مدیر گروه بینایی سنجی)

دکترای تخصصی، استادیار

medicalopto@yahoo.com

77561721 داخلی 243

 

دکتر مجید اشرفی ( مدیر گروه شنوایی شناسی)

دکترای تخصصی ، استادیار

m_ashrafi@sbmu.ac.ir

mashrafi.audio@yahoo.com

  77561723  داخلی 248


دکتر سید مجید حسینی (مدیر گروه  فیزیوتراپی)

دکترای تخصصی، دانشیار

majid_hoseini@sbmu.ac.ir

77542057 داخلی 246

 

 

دکتر مینو کلانتری (مدیر گروه کاردرمانی)

دکترای تخصصی، دانشیار

mn_kalantari@yahoo.com

minookalantari@sbmu.ac.ir

77561721 داخلی 265

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست