دکتر مهدی رضائی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و  پروتز

رتبه علمی

 استادیار

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، استئوآرتریت زانو ، تعادل

پست الکترونیک

Rehabilitation.sbmu@gmail.com

me.rezaei@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rezaei2

تلفن تماس(داخلی)

021-77569900

 

 دکتر عالیه دریابر

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و  پروتز

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، سکته مغزی، تعادل

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244

 
 

 

 دکتر مبینا خسروی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و پروتز

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوزهای کودکان، آنالیز راه رفتن، استئوآرتریت زانو

پست الکترونیک

mobinakhosravi80@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mobina_Khosravi

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 242

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست