گروه فیزیوتراپی- مقطع کارشناسی نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

بیومکانیک فوقانی

طرح درس

طرح دوره

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی 2

طرح درس

طرح دوره

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی عروقی

طرح درس

طرح دوره

ماساژ

طرح درس

طرح دوره

ارزشیابی دستگاه عضلانی اسکلتی

طرح درس

طرح دوره

الکتروتراپی حرارتی

طرح درس

طرح دوره

 بیومکانیک آسیب های اسکلتی عضلانی

 طرح درس

 طرح دوره

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

طرح درس

 

 آناتومی سطحی

طرح درس

طرح دوره 

 

گروه فیزیوتراپی - مقطع کارشناس ارشد نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

ماساژ

طرح درس

طرح دوره

کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

طرح درس

طرح دوره

فیزیولوژی تمرین

طرح درس

طرح دوره

فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی

طرح درس

طرح دوره

فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم عصبی

طرح درس

طرح دوره

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست