گروه کاردرمانی- مقطع کارشناسی نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

تکنیک های حرکت درمانی و روش های آماده سازی1

طرح درس

طرح دوره

کاردرمانی در جسمانی 1

طرح درس

طرح دوره

مدیریت کاردرمانی

طرح درس

طرح دوره

اخلاق حرفه ای

طرح درس

طرح دوره

اصول توانبخشی

طرح درس

طرح دوره

رشد کودک

طرح درس

طرح دوره

کاردرمانی در کودکان3

طرح درس

طرح دوره

کینزیولوژی 1

طرح درس

طرح دوره

مبانی کاردرمانی

طرح درس

طرح دوره

کارکرد آکوپیشنال

طرح درس

طرح دوره

 توانبخشی حرفه ای

طرح درس

طرح دوره

  کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1

طرح درس

طرح دوره

 

گروه کاردرمانی- مقطع کارشناس ارشد نیمسال اول 03-1402

عنوان درس

طرح درس

طرح دوره

اخلاق در کاردرمانی

طرح درس

طرح دوره

روش تحقیق

طرح درس

طرح دوره

کاربرد علوم اعصاب در کاردرمانی

طرح درس

طرح دوره

آزمون های تخصصی و تجهیزات کاردرمانی

 طرح درس

طرح دوره

مشاوره در کاردرمانی

طرح درس

طرح دوره

 

نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست