گروه فیزیوتراپی

اعضای هیئت علمی

 

دکتر سید مجید حسینی

(مدیر گروه)

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

منوال تراپی، پوسچر، آسیب های ورزشی

پست الکترونیک

majid_hoseini@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Majid_Hosseini

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 246

 

 

دکتر خسرو خادمی کلانتری

دکتر خسرو خادمی کلانتری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استاد

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی

پست الکترونیک

k_khademi@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Khosro_Khademikalantari

تلفن تماس(داخلی)

77562507 داخلی 246

 

 

 

دکتر محمد محسن روستائی

(ریاست دانشکده)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار 

زمینه های تخصصی

ارتوپدی، فیزیوتراپی ورزشی،  طب مکمل

پست الکترونیک

roosta@sbmu.ac.ir

mohsen42@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/MohammadMohsen_Roostayi

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  212

 
 

دکتر صدیقه السادات نعیمی

(معان آموزشی و پژوهشی دانشکده)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استاد

زمینه های تخصصی

توانبخشی قلبی ریوی،

زمینه های جدید تمرین درمانی و ارتعاش کل بدن،

آنالیز راه رفتن و حس عمقی

پست الکترونیک

naimi.se@sbmu.ac.ir

naimi.se@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/SedighehSadat_Naimi

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  212

 
 

دکتر مینو خلخالی زاویه

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار 

زمینه های تخصصی

کنترل حرکت، کنترل پوسچر، حس عمقی، اختلالات پوسچرال،فیزیوتراپی اطفال

پست الکترونیک

m.khalkhali@sbmu.ac.ir

minoo_kh@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Minoo_Khalkhalizavieh

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  247

 

 

دکتر محسن عابدی

مدیر پژوهش

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استادیار 

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی قلبی ریوی عروقی، فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد

پست الکترونیک

mohsenabedi110@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Abedi

تلفن تماس (داخلی)

242 -77561721

 

 

 دکتر زهرا ابراهیم آبادی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 آنالیز بالینی راه رفتن، بی ثباتی مچ پا

پست الکترونیک

 z.ebrahima@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

http://isid.research.ac.ir/Zahra_Ebrahimabadi

تلفن تماس(داخلی)

244-77561721

 
 

دکتر هدا نیک نام

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

بیومکانیک- فیزیوتراپی کف لگن- بیومکانیک راه رفتن

پست الکترونیک

hodaniknam@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Hoda_Niknam

تلفن تماس(داخلی)

244-77561721

 

 

دکتر الهام قندالی 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی در پرتعریقی

فیزیوتراپی در بیماران مبتلابه هموفیلی

فیزیوتراپی در کودکان

پست الکترونیک

eghandali@sbmu.ac.ir

elhamghandali24516@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Elham_Ghandali

تلفن تماس(داخلی)

77561721

 
 
 
 

 دکتر علی ملوکی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 فیزیوتراپی در ستون فقرات، ارتوپدی، نورولوژی، توانبخشی قلب

پست الکترونیک

 alimolouki@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Ali_Molouki

تلفن تماس(داخلی)

 77561721داخلی 246

 
 
 
 
 

 دکتر حسن شمسی

 آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی (Ph.D)

 رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

 زمینه های تخصصی

 ستون فقرات، منوآل تراپی، اختلالات عضلانی – اسکلتی، سکته مغزی

 پست الکترونیک

  Ha.shamsi91@gmail.com

 

 لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Hasan_Shamsi

 

 تلفن تماس (داخلی)

 77542057- داخلی 246  

 

 

 دکتر سعید میکائیلی

 آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی (Ph.D)

 رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

 زمینه های تخصصی

 سونوگرافی ماسکلواسکلتال، سندرم درد پتلوفمورال، درای نیدلینگ و آکوپانکچر، الکتروتراپی،  فیزیوتراپی در بیماران ارتوپدی

 پست الکترونیک

 

saeed.mikaely@yahoo.com

mikaely.saeed@gmail.com

saeed.mikaili@sbmu.ac.ir

 

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Saeed_Mikaili

 

تلفن تماس (داخلی)

 77159535- داخلی 244  

 

رشته ارتوز و  پروتز

 دکتر مهدی رضائی

مسئول تحصیلات تکمیلی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی

رتبه علمی

 استادیار

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، استئوآرتریت زانو ، تعادل

پست الکترونیک

Rehabilitation.sbmu@gmail.com

me.rezaei@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rezaei2

تلفن تماس(داخلی)

021-77569900

 

 

 دکتر عالیه دریابر

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، سکته مغزی، تعادل

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244

 

 

 دکتر مبینا خسروی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی ارتوز و پروتز

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوزهای کودکان، آنالیز راه رفتن، استئوآرتریت زانو

پست الکترونیک

mobinakhosravi80@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mobina_Khosravi

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 242

 

 

همکاران بازنشسته گروه

مرحوم دکتر اصغر رضاسلطانی

استاد فیزیوتراپی

دکتر مهری قاسمی

استادیار فیزیوتراپی

دکتر فریده دهقان منشادی

دانشیار فیزیوتراپی

دکتر عباس رحیمی

استاد فیزیوتراپی

دکتر فرشاد اخوتیان

استاد فیزیوتراپی

دکتر عبدالرضا زاهدی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

دکتر ناهید طحان

دانشیار فیزیوتراپی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست